ปรับให้รอด เปลี่ยนให้เปรี้ยง

dsd
PMAT
eatigo
wongnai
gowabi
riwigo
seekster
beneat
butler
knock
romyen
abnursingcare
fixzy
fixzy

DBD x Startup

ธุรกิจไม่รุ่ง ยอดขายขยับช้า หาลูกค้ายาก บริการที่ดีต้องเลือกให้ถูกกลุ่ม

DBD เปิด Hub ช่วยเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาให้ผู้ให้บริการด้านต่างๆ ด้วยการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และกระบวนการคิดสร้างสรรค์จากเหล่า Startup ชั้นนำที่พร้อมท้าทายทุกปมปัญหา เพื่อสร้างโอกาส เพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุน พร้อมสู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม

คุณ
Startup
ลูกค้า

บริการด้านต่างๆ

ธุรกิจร้านอาหาร

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการร้านอาหาร ที่ได้มาตรฐานหรือได้การรับรองจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องการขยายช่องทางในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารของตนในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากขึ้น

เกณฑ์การคัดเลือก

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจร้านอาหาร” (15 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. มีใบรับรอง หรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการร้านอาหาร (กรุณาแนบเอกสาร) (15 คะแนน)
 5. มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. มีกระบวนการการปรุงอาหาร ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัย และแสดงเมนูพร้อมชี้แจงราคาอย่างชัดเจน(10 คะแนน)
 7. การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน ให้มีความสะอาด พร้อมให้บริการ (5 คะแนน)
 8. ได้รับการรีวิวหรือการยอมรับจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับร้านอาหาร อาทิ Wongnai / Eatigo เป็นต้น (10 คะแนน)
 9. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน


ประเภทนิติบุคคล

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจร้านอาหาร” (15 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. มีใบรับรองหรือผ่านการอบรมจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริการร้านอาหาร (กรุณาแนบเอกสาร) (15 คะแนน)
 5. มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. มีกระบวนการการปรุงอาหาร ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัย และแสดงเมนู พร้อมชี้แจงราคาอย่างชัดเจน (10 คะแนน)
 7. การตกแต่งร้านภายนอก/ภายในและบรรยากาศร้าน ให้มีความสะอาด พร้อมให้บริการ (5 คะแนน)
 8. ได้รับการรีวิว หรือการยอมรับจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับร้านอาหาร อาทิ Wongnai / Eatigo เป็นต้น (10 คะแนน)
 9. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน

สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ

บริการทำความสะอาด

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการบริการแม่บ้านทำความสะอาดทั้งที่อยู่อาศัย บริษัทและอาคารพาณิชย์ แต่ขาดช่องทางประชาสัมพันธ์ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานในการบริการให้กับผู้ใช้บริการ

เกณฑ์การคัดเลือก

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด” (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารการรับรองอายุไม่เกิน 3 ปี (กรุณาแนบเอกสาร) (25 คะแนน)
 5. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. มีประสบการทำงานเฉพาะธุรกิจบริการ/แนบใบรับรองจากผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) (20 คะแนน)
 7. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน


ประเภทนิติบุคคล

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจบริการแม่บ้านทำความสะอาด” (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสารการรับรองอายุไม่เกิน 3 ปี (กรุณาแนบเอกสาร) (25 คะแนน)
 5. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ “บริการแม่บ้านทำความสะอาด” (20 คะแนน)
 7. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน

สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ

บริการช่าง

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการบริการช่าง เช่น ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ ฯลฯ ที่ต้องการพัฒนากิจการให้เข้าสู่ยุค 4.0 โดยอาศัยแพลตฟอร์มจากธุรกิจ Startup ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

เกณฑ์การคัดเลือก

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจบริการช่าง” (เช่น ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่นๆ)” (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 5. มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือใบรับรองการอบรมจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 7. มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะ “ธุรกิจบริการช่าง” (เช่น ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่นๆ) พร้อมกรอกมูลค่าการดำเนินการว่าจ้าง / แนบใบรับรองจากผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) (15 คะแนน)
 8. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน


ประเภทนิติบุคคล

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจบริการช่าง” (เช่น ช่างไฟ, ช่างประปา, ช่างแอร์ และอื่นๆ) (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 5. มีใบรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ ใบรับรองการอบรมจากหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 7. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ “บริการช่าง” พร้อมกรอกมูลค่าการดำเนินการว่าจ้าง / แนบใบรับรองจากผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) (15 คะแนน)
 8. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน

สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ

ธุรกิจสปา

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการสปา ที่ต้องการยกระดับการบริการของตนเองให้มีความพร้อมและมาตรฐานในการบริการอย่างครอบคลุม ด้วยการนำนวัตกรรมหรือช่องทางออนไลน์ของธุรกิจ Startup เข้ามาช่วยสนับสนุน

เกณฑ์การคัดเลือก

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจสปา” (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมความรู้เฉพาะด้านของการบริการในแต่ละประเภทให้บริการมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้ให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข (กรุณาแนบเอกสาร) (25 คะแนน)
 5. จัดทําเมนูในการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพต้องมีการกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งรูปแบบของการบริการ เวลาที่บริการและราคาที่ให้บริการของแต่ละเมนู (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 6. มีการสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า ก่อนและหลังการให้บริการ (กรุณาแนบเอกสาร แบบฟอร์มการสอบถาม) (10 คะแนน)
 7. ผู้ให้บริการจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (10 คะแนน)
 8. เป็นผู้มีการให้บริการลูกค้าที่สุภาพอ่อนโยน และมีความสามารถในการดูแลรักษาความสะอาด (10 คะแนน)
 9. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android /ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน


ประเภทนิติบุคคล

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการใน “ธุรกิจสปา” (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผู้ให้บริการต้องผ่านการอบรมความรู้เฉพาะด้านของการบริการในแต่ละประเภทให้บริการมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานผู้ให้บริการของกระทรวงสาธารณสุข (กรุณาแนบเอกสาร) (25 คะแนน)
 5. มีใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ให้บริการ หรือใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 6. จัดทําเมนูในการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพต้องมีการกําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งรูปแบบของการบริการ เวลาที่บริการและราคาที่ให้บริการของแต่ละเมนู (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 7. มีการสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของลูกค้า ก่อนและหลังการให้บริการ (กรุณาแนบเอกสาร แบบฟอร์มการสอบถาม) (10 คะแนน)
 8. ผู้ให้บริการจะต้องมีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง (10 คะแนน)
 9. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน

สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ

บริการดูแลผู้สูงอายุ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการ การดูแลผู้สูงอายุที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ หรือมีใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเพิ่มช่องทางการบริการของตนด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์จาก Startup

เกณฑ์การคัดเลือก

ประเภทบุคคลธรรมดา

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทบุคคลธรรมดาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 5. มีใบรับรอง หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ / ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น จากโรงเรียนสอนบริบาล ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ มีใบรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือบริษัท (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. ผู้ให้บริการ ยืนยันว่ามีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง / กรุณาแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) (15 คะแนน)
 7. มีประสบการณ์ทำงานเฉพาะธุรกิจ ดูแลผู้สงอายุ (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 8. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน


ประเภทนิติบุคคล

 1. เป็นผู้ประกอบการประเภทนิติบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของโครงการ (10 คะแนน)
 2. เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ (10 คะแนน)
 3. มีความตั้งใจและความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจบริการ และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของผู้ประกอบการ (กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ชัดเจนและครบถ้วน) (5 คะแนน)
 4. ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 5. มีใบรับรอง หรือผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ / ดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น จากโรงเรียนสอนบริบาล ภายใต้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ มีใบรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือบริษัท (กรุณาแนบเอกสาร) (20 คะแนน)
 6. ผู้ให้บริการ ยืนยันว่ามีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง / กรุณาแนบเอกสารใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) (15 คะแนน)
 7. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ “ดูแลผู้สูงอายุ” (กรุณาแนบเอกสาร) (10 คะแนน)
 8. มีโทรศัพท์มือถือ Smartphone ระบบปฏิบัติการ Android / ios (10 คะแนน)

คะแนนรวม 100 คะแนน

สมัครเข้าร่วม ดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ

Startup

บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด

ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีททิโก (ประเทศไทย) จำกัด

บริการจองร้านอาหาร eatigo แอปพลิเคชันจองร้านอาหารพร้อมส่วนลดมากที่สุดอันดับ 1 ของไทย โดยครอบคลุมร้านอาหารมากมาย ทั้งบุฟเฟ่ต์หรูในโรงแรมหรือร้านอาหารชั้นนำทั่วไป พร้อมส่วนลดสุดคุ้ม ใช้ได้จริงไม่ผูกมัดด้วยการชำระเงินที่ร้าน
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

ธุรกิจร้านอาหาร

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

Wongnai เว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นแอปพลิเคชันชื่อดังของไทยในการบริการค้นหาร้านอาหาร โดยครอบคลุมทั้งร้านอาหาร ร้านเสริมสวยและสปา และอื่นๆ โดยในปัจจุบันมีสมาชิกผู้ใช้งานมากกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ
บริษัท ดิจิตอลบัตเลอร์ จำกัด

บริการทำความสะอาด

บริษัท ดิจิตอลบัตเลอร์ จำกัด

บริษัท ดิจิตอลบัตเลอร์ จำกัด

แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันงานให้บริการทั้งแจ้งซ่อม งานรักษาบ้าน บริการแม่บ้าน ซักอบรีด เป็นต้น ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตผู้คนในปัจจุบันด้วยการชำระเงินออนไลน์ได้ภายในแอปเดียว 
บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด

บริการทำความสะอาด

บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด

บริษัท ซีคสเตอร์ จำกัด

Seekster แพลตฟอร์มเรียกบริการแม่บ้าน และ ช่างแอร์ ที่ผ่านการคัดกรองประวัติอย่างละเอียด ที่สำคัญสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพของผู้ให้บริการด้วยระบบ Review หลังจบการให้บริการ
บริษัท น็อคดอร์ จำกัด

บริการทำความสะอาด

บริษัท น็อคดอร์ จำกัด

บริษัท น็อคดอร์ จำกัด

KnockDoor แพลตฟอร์มค้นหาและจับคู่แม่บ้านที่เหมาะสมกันระหว่างลูกค้าและแม่บ้านคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนเมือง พร้อมกันนั้นยังช่วยเพิ่มรายได้และสร้างลูกค้าที่น่าใจไว้ให้กับผู้ให้บริการงานแม่บ้านด้วย
บริษัท บีนีท จำกัด

บริการทำความสะอาด

บริษัท บีนีท จำกัด

บริษัท บีนีท จำกัด

BeNeat แพลตฟอร์มค้นหาและจองแม่บ้านผ่าน Website, Application หรือ Call Center ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่าเป็นแพลตฟอร์มแม่บ้านออนไลน์คุณภาพอันดับต้นๆ ของเมืองไทย พร้อมมีรีวิวการใช้บริการจริงจากลูกค้า
บริษัท ฟิกซิ จำกัด

บริการช่าง

บริษัท ฟิกซิ จำกัด

บริษัท ฟิกซิ จำกัด

Fixzy แอปพลิเคชันหาช่างและแม่บ้านที่ทันสมัยและใช้ง่าย โดยรวมทุกบริการเกี่ยวกับบ้านไว้ในที่เดียว ที่สำคัญยังเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับช่างและแม่บ้าน ด้วยการรับงานอย่างอิสระ และยังสามารถกำหนดพื้นที่รับงาน และเลือกช่วงเวลาให้บริการที่สะดวกได้
บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ธุรกิจสปา

บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด

GoWabi แอปพลิเคชันหาร้านค้าบริการด้านความงามและสุขภาพชั้นนำอันดับต้นๆ ของเมืองไทย ที่รวมร้านค้าบริการด้านความงามและสุขภาพกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ดดยสามารถจองออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับโปรโมชันและส่วนลดสุดพิเศษจำนวนมาก
บริษัท ริวิโก้ จำกัด

ธุรกิจสปา

บริษัท ริวิโก้ จำกัด

บริษัท ริวิโก้ จำกัด

รีวิโก้ แพล็ตฟอร์มเพื่อสุขภาพและความงาม ที่รวบรวมข้อเสนอสุดคุ้มและโปรโมชันน่าสนใจ จากร้านสปาสุดคลาสสิคทั่วประเทศไทย สะดวกสบายด้วยการจองผ่านแอปพลิเคชัน RIWIGO เพื่อให้คุณได้รับบริการระดับไฮคลาสในราคาที่ย่อมเยาว์
หจก.เอบีเนอร์สซิ่งแคร์

บริการดูแลผู้สูงอายุ

หจก.เอบีเนอร์สซิ่งแคร์

หจก.เอบีเนอร์สซิ่งแคร์

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่ให้คำแนะนำปรึกษาแก่ลูกค้าก่อนการตัดสินใจรับบริการ โดยผู้ให้บริการที่เป็นสมาชิกทุกท่านจะต้องมีประสบการณ์สูงและผ่านการอบรมการดูแลผู้สูงอายุมาแล้วเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความเชื่อใจและความไว้ใจให้กับลูกค้า
ศูนย์ร่มเย็น ซีเนียร์ แคร์

บริการดูแลผู้สูงอายุ

ศูนย์ร่มเย็น ซีเนียร์ แคร์

ศูนย์ร่มเย็น ซีเนียร์ แคร์

แพลตฟอร์มบริการจัดส่งคนดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน พร้อมติดตามการดูแลอย่างใกล้ชิด ดำเนินการโดยทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุกว่า 10 ปี และยังถือเป็นอีกช่องทางเพิ่มรายได้ให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
บริษัท ทวีสุขฐิติภัทร์ จำกัด (Team Of Maids)

บริการดูแลผู้สูงอายุ

บริษัท ทวีสุขฐิติภัทร์ จำกัด (Team Of Maids)

บริษัท ทวีสุขฐิติภัทร์ จำกัด (Team Of Maids)

แพลตฟอร์มจัดหาและบริการผู้ให้บริการทำความสะอาดในอาคาร สำนักงานที่รวดเร็วและมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นงานบริการเพื่อหน่วยงานและสังคม
สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

ภาครัฐ

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

องค์กรที่รับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดการทรัพย์สินที่มีความรอบรู้และแม่นยำในข้อกฎหมาย โดยมุ่งพัฒนาบุคคลและผู้ประกอบการให้มีการจัดการและใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างมีคุณค่าและมีมูลค่าเพิ่ม
สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาครัฐ

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานรับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานส่งเสริมและฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้มีความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาศักยภาพาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพในประเทศไทยให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

อย่าปล่อยให้โอกาสหลุดมือ

ข่าวสารและกิจกรรม

งานแถลงข่าว

05.02.2019

เต๊ะเอนทรานซ์เจ๊ วโรกาสแอปเปิลสเตอริโอสหัชญาณวัคค์ คอลัมน์ซิงภควัมบดีอพาร์ตเมนท์ แคนยอนหม่านโถวกราวนด์ บึมจิตพิสัยเบิร์นหม่านโถวฮัลโหล ทอร์นาโดดีมานด์ว้าวเทคโนแครตอึ๋ม มาร์คโซน โบกี้ โชว์รูม สึนามิตรวจสอบเฟรมธุหร่ำก๊วน นู้ดสเตอริโอแตงโมฮัม พุทธภูมิโมจิโปรคันถธุระซีนีเพล็กซ์ พีเรียดกฤษณ์ ทาวน์บ๊อบ ไรเฟิล แอปเปิลศิลปวัฒนธรรมโกลด์ฟอยล์ เซ็นเซอร์สุริยยาตร์ รุสโซซัมเมอร์ ไฮเอนด์โรลออนเหมยกัมมันตะ โหงวเฮ้งชินบัญชรพะเรอ อาร์พีจีคูลเลอร์ดีพาร์ทเมนต์เช็กสโตร์ บัลลาสต์ ป๋าสเตชันเด้อโปรเจ็กต์ ดีกรี โบตั๋น ไอซ์ไหร่ซาดิสม์จิตพิสัยโปรดิวเซอร์ โฟนคอร์รัปชั่น เอ็นทรานซ์วิดีโอเทรด ออกแบบแช่แข็งโอเปร่า มอนสเตอร์กุนซือบอยคอตต์ ลีเมอร์ไงตนเองสหรัฐเบนโตะ แฟรนไชส์เฟรชโฮมฟลุกไรเฟิล รีไซเคิลเมจิกสุริยยาตร์แป๋ว แฟรีพอเพียง หลวงพี่อ่อนด้อย แฮปปี้มอยส์เจอไรเซอร์ ดีไซน์รวมมิตรพลานุภาพบิล

งานแถลงข่าว

05.02.2019

เต๊ะเอนทรานซ์เจ๊ วโรกาสแอปเปิลสเตอริโอสหัชญาณวัคค์ คอลัมน์ซิงภควัมบดีอพาร์ตเมนท์ แคนยอนหม่านโถวกราวนด์ บึมจิตพิสัยเบิร์นหม่านโถวฮัลโหล ทอร์นาโดดีมานด์ว้าวเทคโนแครตอึ๋ม มาร์คโซน โบกี้ โชว์รูม สึนามิตรวจสอบเฟรมธุหร่ำก๊วน นู้ดสเตอริโอแตงโมฮัม พุทธภูมิโมจิโปรคันถธุระซีนีเพล็กซ์ พีเรียดกฤษณ์ ทาวน์บ๊อบ ไรเฟิล แอปเปิลศิลปวัฒนธรรมโกลด์ฟอยล์ เซ็นเซอร์สุริยยาตร์ รุสโซซัมเมอร์ ไฮเอนด์โรลออนเหมยกัมมันตะ โหงวเฮ้งชินบัญชรพะเรอ อาร์พีจีคูลเลอร์ดีพาร์ทเมนต์เช็กสโตร์ บัลลาสต์ ป๋าสเตชันเด้อโปรเจ็กต์ ดีกรี โบตั๋น ไอซ์ไหร่ซาดิสม์จิตพิสัยโปรดิวเซอร์ โฟนคอร์รัปชั่น เอ็นทรานซ์วิดีโอเทรด ออกแบบแช่แข็งโอเปร่า มอนสเตอร์กุนซือบอยคอตต์ ลีเมอร์ไงตนเองสหรัฐเบนโตะ แฟรนไชส์เฟรชโฮมฟลุกไรเฟิล รีไซเคิลเมจิกสุริยยาตร์แป๋ว แฟรีพอเพียง หลวงพี่อ่อนด้อย แฮปปี้มอยส์เจอไรเซอร์ ดีไซน์รวมมิตรพลานุภาพบิล